මානසික රෝගයක් නිසා පුංචි පුතු එක්ක චන්ද්‍රිකා වැව් පතුලට අවසන් හු*ස්ම මුදාහළ, ඇගේ සෝ*චනීය කතාව.News

 • Опубликовано: Месяц назад

  Rasaduna රසදුනRasaduna රසදුන
  подписчиков: 473 тыс.

  “අනේ රත්තරං, මට එන මේ ලෙඩේ ඔයාටත් හැදේවි... ඒ නිසා ඔයා මම අමතක කරල දාලා වෙන විවාහයක් කරගන්න..."
  මානසික රෝගයක් නිසා පුංචි පුතු එක්ක චන්ද්‍රිකා වැව් පතුලට අවසන් හු*ස්ම මුදාහළ, ඇගේ සෝ*චනීය කතාව.News
  මෙතැනින් SUBSCRIBE කරන්න...👉🏼 bit.ly/2PAxebY
  For Copyrights matter , please contact us : dsrasaduna@gmail.com
  පහත LINK එකෙන් අපගේ Facebook පිටුව LIKE කරන්න 👇 👇 👇
  officialrasa...
  පහත LINK එකෙන් අපගේ Instagram පිටුව Follow කරන්න 👇 👇 👇
  rasaduna_yo...
  නැරබුවාට ස්තුතියි ..කරුණාකර SUBSCRIBE බටනය Click කර
  සහ Comment / Like කරන්න.

Далее

Раз и ты в белом платье

0:12

Раз и ты в белом платье

Василиса Даванкова

Просмотров 160 тыс.

Сын президента Тимур купил кинотеатр для своей подруги! #shorts

0:21

Brentford 4-0 Manchester United | The Bees THRASH The Red Devils!

2:03

Brentford 4-0 Manchester United | The Bees THRASH The Red Devils!

Brentford Football Club

Просмотров 3,1 млн

"You will never wake up tired again" | Nick Keomahavong (Buddhist Monk)

9:10

Florin Ianovici : Marturie

7:34

Florin Ianovici : Marturie

CHRISTIAN WRSHP

Просмотров 36 тыс.

Ei ne țin prizonierii propriilor interacțiuni

11:39

Ei ne țin prizonierii propriilor interacțiuni

Fox Land

Просмотров 1,4 тыс.

මනමාලි බලන්න ගිය දවස

1:06

මනමාලි බලන්න ගිය දවස

Dinu & Chathu

Просмотров 40 тыс.

Сборник Умельцы | Уральские пельмени

1:4:51

ГРОМКИЙ ВОПРОС с Эмиром Кашоковым

55:11

ГРОМКИЙ ВОПРОС с Эмиром Кашоковым

ИМПРОКОМ

Просмотров 2 млн

ОВР Шоу: Взятка у банкомата

7:54

ОВР Шоу: Взятка у банкомата

ОВР Шоу

Просмотров 1 млн