එන්නතක් වැරදි සුප්‍රසිද්ධ නිළියගේ මුහුණ වි*කෘති වෙයි ! Excusive News

 • Опубликовано: 17 дней назад

  Rasaduna රසදුනRasaduna රසදුන
  подписчиков: 464 тыс.

  "එයා මට එන්නතක් දුන්නා... පස්සෙ මම ඉඳිකටුවක් අරගෙන එන්නත් කළා" එන්නතක් වැරදි සුප්‍රසිද්ධ නිළියගේ මුහුණ වි*කෘති වෙයි ! ක*ම්පන සහගත ඡායාරූප එළියට.Excusive News
  මෙතැනින් SUBSCRIBE කරන්න...👉🏼 bit.ly/2PAxebY
  For Copyrights matter , please contact us : dsrasaduna@gmail.com
  පහත LINK එකෙන් අපගේ Facebook පිටුව LIKE කරන්න 👇 👇 👇
  officialrasa...
  පහත LINK එකෙන් අපගේ Instagram පිටුව Follow කරන්න 👇 👇 👇
  rasaduna_yo...
  නැරබුවාට ස්තුතියි ..කරුණාකර SUBSCRIBE බටනය Click කර
  සහ Comment / Like කරන්න.

Далее

Rolul cuvintelor în educație | Paul Olteanu | TEDxPiataUniriiED

17:11

In quartiere con Elodie, dalle case popolari a Sanremo | Noisey Meets

16:35

Ismida 3 ta "A" Harfi Bor Insonga PUL BERDIM😂

0:53

Ismida 3 ta "A" Harfi Bor Insonga PUL BERDIM😂

ISOMTV SHORTS

Просмотров 998 тыс.

Назад Нельзя?

15:08

Назад Нельзя?

Феникс Видео

Просмотров 95 тыс.

Ismida 3 ta "A" Harfi Bor Insonga PUL BERDIM😂

0:53

Ismida 3 ta "A" Harfi Bor Insonga PUL BERDIM😂

ISOMTV SHORTS

Просмотров 998 тыс.